Scarecrow 28 min

Aerobic team 10 min

Praia 6 min